Επικοινωνία

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Ι.Ο.Π.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 1995 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

     (Μετά την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα)

Εγκρίθηκε με το πρακτικό Δ.Σ. αριθ. 530/23-03-2004

Έγκριση  τροποποίησης με το Πρακτικό Δ.Σ. αριθμ. 545/20-12-2004

Έγκριση  τροποποίησης με το Πρακτικό Δ.Σ. αριθμ. 30/23-02-2011

ΘΕΜΑΤΑ

 1. ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
 2. ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 3. ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
 4. ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 5. ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΥΛΙΚΕΙΟ

ΣΚΟΠΟΣ

Η πλήρης αξιοποίηση του χώρου από μέλη – ιδιοκτήτες σκαφών εγγεγραμμένων στο μητρώο σκαφών – αθλητών – προπονητών του Ι.Ο.Π.

 1. Για τη συγκέντρωση των ανωτέρω στο χώρο του Ι.Ο.Π. ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι δεσμοί των μελών κ.λπ.
 2. Λόγω της στενότητας του παλαιού χώρου (Ο.Λ.ΠΑ.) λόγω μεγάλου αριθμού σκαφών του Ι.Ο.Π.
 3. Λόγω της περιορισμένης χρονικής διάρκειας χρήσεως του παλαιού χώρου (Ο.Λ.ΠΑ.) σε σχέση με τον μεγάλο αριθμό σκαφών που τον χρειάζονται.
 4. Λόγω της περιορισμένης ασφάλειας και προφύλαξης για τα σκάφη (κίνδυνος ατυχήματος)
 5. Εξαιτίας της αδιαφορίας των χειριστών του Ο.Λ.ΠΑ.

1.  ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Ως χώρος που θα χρησιμοποιείται για συντήρηση των σκαφών ανοικτής θαλάσσης οριοθετείται το τμήμα που βρίσκεται κάτω από το πέτρινο τοιχίο και όταν υπάρχει ανάγκη θα χρησιμοποιείται ο χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Δικαίωμα χρήσης του χώρου έχουν μέλη – αθλητές – προπονητές του Ι.Ο.Π. που τα σκάφη τους είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο σκαφών του Ι.Ο.Π. και σκάφη που χρησιμοποιούνται για επιτροπές αγώνων.

Με την πώληση του σκάφους δεν μεταβιβάζεται το δικαίωμα χρήσης του χώρου στο νέο ιδιοκτήτη.

Τα σκάφη χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Κατηγορία: Σκάφη ναυταθλητικά που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο σκαφών του Ι.Ο.Π. και σκάφη επιτροπών αγώνων

Β. Κατηγορία: Σκάφη μη ναυταθλητικά που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο σκαφών του Ι.Ο.Π. και σκάφη μελών του Ι.Ο.Π. τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο.

Γ. Κατηγορία : Σκάφη «φίλων», ομίλων ελληνικών ή αλλοδαπών κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ο.Π. και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι (βλάβες κ.λπ.)

Προτεραιότητα στη χρήση χώρου θα έχουν πάντα τα ναυταθλητικά σκάφη. Σε περίπτωση ομαδικής ανέλκυσης σκαφών, για συντήρηση πριν την περίοδο αγώνων, προτεραιότητα θα έχουν τα σκάφη κατηγορίας Α.

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Α Κατηγορία : Οι ιδιοκτήτες της κατηγορίας αυτής θα καταβάλουν εφάπαξ εισφορά 100,00€ για το δικαίωμα χρήσης του χώρου και η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται σε 0,50€. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται η δωρεάν χρήση ρεύματος και νερού. Διατηρούν το δικαίωμα χρήσης με ημερήσια αποζημίωση των 0,50€ και ένα (1) έτος επιπλέον μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον τα σκάφη δεν συμμετέχουν σ’ αγώνες για  λόγους ανωτέρας βίας  (υγείας – βλάβης κλπ.).

Β Κατηγορία : Οι ιδιοκτήτες της κατηγορίας αυτής θα καταβάλουν εφάπαξ εισφορά 100,00€ για την απόκτηση δικαιώματος χρήσης του χώρου και η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται σε 1,00€. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται η δωρεάν χρήση ρεύματος και νερού.

Γ Κατηγορία : Οι ιδιοκτήτες της κατηγορίας αυτής θεωρούνται φιλοξενούμενοι και δεν ισχύει καμία οικονομική επιβάρυνση. Το Δ.Σ. του Ι.Ο.Π. θα αποφασίζει για την κάθε περίπτωση που αφορά τα σκάφη αυτής της κατηγορίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να καταθέσουν αίτηση εναπόθεσης των σκαφών στη Γραμματεία του Ι.Ο.Π. 10 ημέρες τουλάχιστον πριν την ανέλκυση του σκάφους τους. Οφείλουν να τηρούν την καθαριότητα του χώρου και να τηρούν τον παρόντα κανονισμό. Μετά το πέρας των εργασιών και αφού το σκάφος έχει καθελκυσθεί ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τη βάση του σκάφους από τις εγκαταστάσεις. Εάν αυτό είναι αδύνατο (σταθερές βάσεις και μέχρι αυτές να αντικατασταθούν από τους ιδιοκτήτες με λυόμενες) θα τοποθετούνται σε χώρο που θα τους υποδεικνύει ο έφορος εγκαταστάσεων. Τα σκάφη στα οποία χορηγείται δικαίωμα χρήσης από σήμερα και στο εξής υποχρεούνται να έχουν μόνο λυόμενες βάσεις. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για το σκάφος του κατά τη διαδικασία ανέλκυσης, καθέλκυσης, μεταφοράς και παραμονής στο χώρο και είναι υπεύθυνος για ζημιές προς τρίτους και προς την περιουσία του Ομίλου. Πέρα των δυο ετών παραμονής των σκαφών στις εγκαταστάσεις τα σκάφη των μελών – αθλητών – προπονητών του Ομίλου θα κρίνονται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. όσον αφορά την περαιτέρω παραμονή του και την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση προκειμένου να προστατευθεί ο χώρος όσον αφορά την επ’ αόριστο παραμονή σκαφών.

Ιδιοκτήτης ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο εκπέσει της ιδιότητας του μέλους – αθλητού – προπονητού του Ι.Ο.Π. εκπίπτει και του δικαιώματος χρήσης του χώρου και άμεσα απομακρύνει το σκάφος του.

2. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Π. επιτρέπεται η στάθμευση των αυτοκινήτων για τα μέλη – αθλητές – προπονητές και φίλους του Ομίλου. Ως χώρος στάθμευσης οριοθετείται το τμήμα των εγκαταστάσεων που βρίσκεται παρακείμενα της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου και άνωθεν του τοιχίου.

Για την καθαριότητα του ανωτέρου χώρου υπεύθυνος είναι ο ενοικιαστής του κυλικείου. Στον συγκεκριμένο χώρο έχουν δικαίωμα να ανελκύονται σκάφη ανοικτής θαλάσσης εφόσον ο έφορος εγκαταστάσεων το κρίνει απαραίτητο.

3. ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Ως χώρος που θα χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες του Ολυμπιακού Τριγώνου οριοθετείται ο χώρος από το Μείλιχο ποταμό μέχρι το χώρο των σκαφών ανοικτής θαλάσσης και κάτω από το τσιμεντένιο τοιχίο. Σε αγώνες μπορούν να χρησιμοποιούνται και οι παρακείμενοι χώροι.

4. ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δικαίωμα χρήσης της αίθουσας έχουν μέλη – αθλητές – προπονητές και φίλοι του Ομίλου.

Η αίθουσα θα χρησιμοποιείται για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Γενικές Συνελεύσεις
 2. Διοικητικά Συμβούλια
 3. Γραμματεία του Ομίλου
 4. Σεμινάρια – Συνέδρια
 5. Μαθήματα των αθλητών – μαθητών του ολυμπιακού τριγώνου
 6. Συγκεντρώσεις κυβερνητών και πληρωμάτων αγώνων ανοικτής θαλάσσης
 7. Μαθήματα της Σχολής Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης
 8. Χώρος γύμνασης αθλητών

Υπεύθυνοι για τη λειτουργία της αίθουσας ορίζονται οι έφοροι που έχουν αρμοδιότητα για τις πιο πάνω χρήσεις.

Οι φίλοι του Ομίλου έχουν δικαίωμα χρήσης της αίθουσας μόνο κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων – συνεδρίων.

5. ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ομίλου που εγκρίθηκε τις 03/12/2001 από τη Γενική Συνέλευση και από το αριθ. 472/05-12-2001 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Ο Έφορος Εγκαταστάσεων τηρεί μητρώο σκαφών ανοικτής θαλάσσης του Ι.Ο.Π.. Τηρεί  βιβλίο εισόδου και εξόδου σκαφών για τις εγκαταστάσεις, φροντίζει για την παροχή διευκολύνσεων προς τους ιδιοκτήτες επιβλέποντας την διευθέτηση και χωροθέτηση των σκαφών ανάλογα με το μέγεθός τους και το χρόνο παραμονής τους στις εγκαταστάσεις. Ο Έφορος καθορίζει την ημερομηνία ανέλκυσης και καθέλκυσης κατόπιν συνεννόησης με τους ιδιοκτήτες και τον γερανό. Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των σκαφών κατά ομάδες και ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημιές σε σκάφη από οποιαδήποτε αιτία. Ο Έφορος διανέμει τον κανονισμό αυτό σε όλα τα μέλη – αθλητές – προπονητές που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή του.
 • Για περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στο παραπάνω κανονισμό θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.