Επικοινωνία

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 445/02-05-2001

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 446/07-05-2001

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 519/22-09-2003 & ΓΕΝ. ΣΥΝ. 53/24-09-2003

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 568/20-03-2006 & ΓΕΝ. ΣΥΝ. 66/17-05-2006

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 598/30-10-2007 & ΓΕΝ. ΣΥΝ. 74/21-11-2007

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 30/23-02-2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 112/29-1-2014

1. Δικαίωμα ελλιμενισμού έχουν ιστιοπλοϊκά ναυταθλητικά σκάφη μελών του Ι.Ο.Πατρών, τα οποία φέρουν τη σημαία του Ομίλου. Επίσης, δικαίωμα ελλιμενισμού με έγκριση του Δ.Σ. μπορούν να έχουν σκάφη μελών του Ι.Ο.Πατρών τα οποία χρησιμοποιούνται ως σκάφη Επιτροπής Αγώνων και εξυπηρετούν τον Όμιλο σε αγώνες.

Ακόμα δικαίωμα ελλιμενισμού έχουν ιστιοπλοϊκά ναυταθλητικά σκάφη ατόμων που έχουν έμμισθη εργασιακή σχέση με τον Ι.Ο. Πατρών και εκ του νόμου δεν δύνανται να είναι μέλη (π.χ. προπονητές-υπάλληλοι κ.λπ.). Διατηρούν το δικαίωμα αυτό και ένα έτος μετά τη διακοπή της σύμβασης, εφόσον υπάρχει σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ.

2. Υποχρέωση των ελλιμενιζόμενων σκαφών είναι η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Ομίλου (αγώνες, επιτροπές, παρουσιάσεις κ.λπ.)

3. Η θέση αναφέρεται σε ιδιοκτήτες μέλη του Ομίλου. Σε περίπτωση που μεταβιβαστεί η κυριότητα του σκάφους, η θέση δεν μεταβιβάζεται. Ιδιοκτήτης που μεταβιβάζει την κυριότητα του σκάφους χάνει την θέση του, εάν δεν αποκτήσει άλλο σκάφος σε ένα χρόνο.

4. Οι ιδιοκτήτες σκαφών που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 υποβάλλουν αίτηση προς το Δ.Σ. του Ι.Ο.Π. για να εγκριθεί το δικαίωμα του ελλιμενισμού και ο καθορισμός της θέσης με την έγκριση του Γραφείου Μαρίνας Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του θα ρυθμίζει την προτεραιότητα απόκτησης θέσης ανάλογα με τα κάτωθι κατά σειρά κριτήρια:

4α. Το σύνολο των διανυόμενων ναυτικών μιλίων της τελευταίας πενταετίας σε αναγνωρισμένους ιστιοπλοϊκούς αγώνες εκπροσωπώντας τον Ι.Ο.Π.

. Την προσφορά και ενεργό συμμετοχή του ιδιοκτήτη στον Όμιλο και τις δραστηριότητές του την τελευταία πενταετία. Εφόσον, οι θέσεις ελλιμενισμού είναι λιγότερες από τις ζητούμενες το Δ.Σ. εγκρίνει πίνακα προτεραιότητας ο οποίος, αφού υπογραφεί, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ι.Ο.Π. για ένα μήνα και παρουσιάζεται προς τα μέλη στην πρώτη Γενική Συνέλευση του έτους.

4γ. Την παλαιότητα του μέλους σύμφωνα με τα μητρώα του Ομίλου.

5. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της Μαρίνας για τον καθορισμό και ανακατανομή των θέσεων θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή που εισηγείται τις προτάσεις της στο Δ.Σ. για να αποφασίσει. Η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή θα συγκροτείται από τον Έφορο Λιμένος ως Πρόεδρο και μέλη δυο ιδιοκτήτες σκαφών. Τα μέλη θα εκλέγονται από τους κυβερνήτες με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία της Επιτροπής θα αρχίζει και θα τελειώνει ένα μήνα μετά τις εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ.

6. Οποιαδήποτε αγκυροβολία (ή παρέμβαση) στη Μαρίνα απαγορεύεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ομίλου και του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

7. Σε περίπτωση απουσίας σκάφους (πάνω από εβδομάδα) ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώνει τον Όμιλο ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί ανάλογα τη θέση, αφού ενημερώσει το Γραφείο Μαρίνας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

8. Ο Ι.Ο.Π. δύναται να παρέχει φιλοξενία σε ναυταθλητικά σκάφη μελών του ή μελών αναγνωρισμένων ομίλων, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνεται πρόνοια, ώστε  όλα τα φιλοξενούμενα σκάφη να ελλιμενίζονται στο χώρο. Η άδεια ελλιμενισμού φιλοξενούμενου σκάφους μπορεί να δοθεί από ένα μέλος του Δ.Σ. με την υποχρέωση να συμπληρώνεται ειδικό έντυπο προς τον Έφορο Λιμένος το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν των 24 ωρών. Το έντυπο αδείας θα παραδίδεται στη Γραμματεία και θα εγκρίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. και θα ενημερώνεται το Γραφείο Μαρίνας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

9. Τα μέλη ιδιοκτήτες σκαφών ελλιμενιζόμενων στη Μαρίνα υποχρεούνται σε επιπλέον συνδρομή προς τον Όμιλο. Η επιπλέον ετήσια συνδρομή ορίζεται στα 120,00€.

Τα σκάφη κυβερνητών του Ι.Ο.Πατρών που συμπληρώνουν 120ν.μ. και 6 ιστιοδρομίες απαλλάσσονται από το παράβολο συμμετοχής στους επόμενους αγώνες του έτους (πλην Δ.Ι.Ε.ΙΟΝΙΟΥ).

Τα σκάφη κυβερνητών του Ι.Ο.Πατρών, που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής στη Β. Λεκάνη αλλά λόγω αδυναμίας του Ομίλου δεν τους έχει χορηγηθεί θέση, απαλλάσσονται του παραβόλου συμμετοχής στους αγώνες για το επόμενο έτος (πλην Δ.Ι.Ε.ΙΟΝΙΟΥ).

Η πάγια προκαταβολή για την είσοδο στην Βόρεια Λεκάνη ορίζεται σε 60 Ευρώ (εξήντα ευρώ) και θα δίδεται μετά την έγκριση του ελλιμενισμού.

10. Τα έσοδα από τις επιπλέον συνδρομές των ελλιμενιζομένων μεταφέρονται σε ειδικό λογαριασμό του Ι.Ο.Π. και διατίθενται κατά προτεραιότητα στη βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού.

11. Ο χαρακτηρισμός σκαφών ως ναυταθλητικών για την είσοδο και παραμονή των σκαφών στη Βόρεια Λεκάνη γίνεται με τη συμπλήρωση 120 (εκατόν είκοσι) ναυτικών μιλίων και 6 (έξι) ιστιοδρομιών, εκ των οποίων τα 80 (ογδόντα) ναυτικά μίλια πρέπει να πραγματοποιούνται στους τοπικούς αγώνες που διοργανώνει ο Όμιλός μας συμπεριλαμβανομένης και της «Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου».

Με αυτές τις προϋποθέσεις τα σκάφη διατηρούν τη θέση τους και την επόμενη χρονιά στη Βόρεια Λεκάνη.

Τα σκάφη τα οποία αποδεδειγμένα είναι ακινητοποιημένα για σοβαρό λόγο μπορούν να διατηρήσουν τη θέση τους μετά από απόφαση του Δ.Σ. για την επόμενη και μόνο χρονιά με τη σύμφωνη γνώμη του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. καταβάλλοντας στον Όμιλο ως συνδρομή το ποσό της παραγράφου 9.

12. Τυχόν τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας της Μαρίνας γίνεται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση της συνέλευσης των ιδιοκτητών ιστιοπλοϊκών σκαφών.

13. Η μη συμμόρφωση μέλους με τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό θα είναι αιτία διαγραφής του από τον Όμιλο και απώλειας του δικαιώματος ελλιμενισμού. Για τις πλεύσεις και για την εν γένει συμπεριφορά στη Μαρίνα ισχύουν οι γενικές διατάξεις περί λειτουργίας Μαρίνων.

14. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς ή απώλειας σε σκάφος δεν ευθύνεται ο Όμιλος. Κάθε ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τον ασφαλή ελλιμενισμό και πρόσδεση του σκάφους του καθώς και για την εξασφάλισή του από τη δημιουργία κινδύνων έναντι άλλων ελλιμενιζόμενων σκαφών. 

15. Κάθε ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος εις την καταβολή των τελών καθαριότητας, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης κ.λπ. όπως αυτές βεβαιώνονται από τα αρμόδια όργανα της Μαρίνας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.